Innlegg

På Biri ligger et av landets frøsenter for skogstrær

Biri Planteskole ligger et av Skogfrøverkets nasjonale frøsentre.(Det er også to andre, Kvatningen og Hogstmark) Her skal det i årene som kommer drives et fremtidsrettet foredlingsarbeid på skogstrær. Nå er arbeidet i gang med å lage blomster neste vår. Det skjer ved å behandle grantrærne i slutten av skudstrekningen om sommeren, med å varme og GA4/7(hormoner) slik at de blomstrer våren 2021 og han produsere før for fremtidige generasjoner. Skogplanter østnorge as som synes rundt frøsenteret  produserer i år over 18 millioner skogplanter å er med det landets største skogplanteskole.

Skoler får skogdag på boks

Sommerjobb i skogen i Nes

Nå lyser vi ut stillinger for sommerjobb i skogen!

Se annonsen her: Stillingsannonse JOBU Nes 2020
Søknadsfrist er 15. juni, men søknader mottas fortløpende.

Skogselskapet har i samarbeid med Landbrukskontoret i Nes utviklet et tilbud til ungdom om jobberfaring og praksis i skogen. Prosjektet er en del av vårt arbeide med Velg Skog og er inspirert av JOB:U-prosjektet i Hedmark. Vi gjennomførte lignende prosjekt i Nes i 2019, og har i samarbeid med de andre skogselskapene i Viken utvidet prosjektet i 2020 også til kommuner i Østfold og Buskerud.

Svært mange som arbeider i skogbruket har hatt sitt første møte med næringen gjennom sommerjobb og praksis hos skogbedrifter. Næringsaktører opplever en konkurranseutsatt og komplisert arbeidshverdag, som gjør det vanskelig å ha et systematisk jobbtilbud for ungdom. Vi ønsker å legge til rette for at et slikt tilbud finnes. Vi vil gi ungdom lyst og motivasjon til å ta utdannelse og jobb innen skognæringen, og samtidig gjøre det lettere for næringsaktører å gi ungdom muligheten til å prøve seg.

Årsmøte 2020 i Trøndelag

Årsmøte avholdes som tidligere annonsert, dvs onsdag 24. juni på Kvatninga i Overhalla.

I etterkant av årsmøte arrangerer vi temadag med tittelen “Framtidsskogen i Trøndelag”. Vi får interessante innlegg fra Skogfrøverket, NIBIO, Fylkesmannen i Trøndelag og Landbruksdirektoratet.

På grunn av koronarestriksjoner og begrenset antall plasser ser vi oss nødt til å ta påmelding. Det vil bli sendt epost til alle medlemmer som skal besvares for de som vil delta.

Program for temadagen legges ut så snart detaljer er på plass.

Frist for påmelding er 15. juni til rannveig.kristiansen@skogselskapet.no.

Velkommen!

Årsmelding 2019 finner du her: Årsmelding 2019 Skogselskapet i Trøndelag_endelig

Ledig stilling Vestfold

Skogselskapet i Vestfold er en ideell medlemsorganisasjon som samler alle med interesse for skog, skogbruk og friluftsliv. Vi har ca. 300 medlemmer og alle medlemmer er direkte medlemmer i Det norske Skogselskap.

Vår viktigste oppgave er å spre informasjon om skogens betydning som fornybar og framtidsrettet ressurs.
Grunnskoleelever og lærere er vår viktigste målgruppe i dette arbeidet.

70% stilling som daglig leder

Vår nåværende daglig leder går av med pensjon og vi søker ny daglig leder for Skogselskapet i Vestfold. Styret ser for seg en inntil 70%-stilling som daglig leder.

Hovedoppgavene for daglig leder:
– Administrere driften av Skogselskapet i Vestfold
– Planlegge og gjennomføre skoleskogdager for flere barneskoler i vår region
– Forvalte våre 3 skogeiendommer, herunder noe eget kulturarbeid
– Samhandle og bygge relasjoner med aktuelle andre etater, myndigheter og organisasjoner med felles mål og interesser for skog, skogbruk og informasjon

Vi søker person med følgende egenskaper og interesse:
– Utadvendt person med god evne til å samarbeide og samtidig jobbe selvstendig
– Fordel med pedagogisk kunnskap eller relevant erfaring, samt god til å formidle
– Fordel med solid kunnskap og interesse om biologi, skog- og naturfag
– Har interesse av aktiv kommunikasjon, samt beherske nye digitale kommunikasjonsløsninger
– Lyst til å være med å bidra til mer kunnskap og interesse i og rundt skog og skogbruk som en del av løsningen og tiltakene for et bedre klima og et bærekraftig miljø
– Det vil være en fordel med relevant utdanning innen skogbruk/jordbruk

Lønn etter avtale, ordnede forsikrings- og pensjonsforhold.
Må ha sertifikat, min. kl. B, og disponere egen bil.

Arbeidsted: for tiden i Andebu (sammen med landbrukskontoret i Sandefjord kommune)
Tiltredelse etter avtale.

Dersom du synes dette kan være av interesse og være noe for deg, vil vi gjerne at du søker jobben i Skogselskapet i Vestfold.


Søknadsfrist: 1.juni 2020

Søknaden sendes:  tor.anton@skogselskapet.no

Skogselskapet i Vestfold, Andebu Sentrum 26, 3158 Andebu

 

Spørsmål kan rettes til: Tor Anton Andersen, 91706934 (daglig leder)

Per-Asbjørn Andvik, 95745114 (styreleder)

Fra hjemmeskole til skogplanting

Siste uken i april var det mulig for elever på yrkesfag å slippe ut fra hjemmeskolen. Elever på Vg2 ved Natur videregående kunne dermed dra til skogs sammen Skogselskapet for å plante skog.

Isolde, Marius, Thea Lousie og Nadia holder et godt tempo ut over hogstflaten, selv om det bare er andre dagen deres med skogplanting. De har tidligere prøvd seg på både ungskogpleie og hogst, og begynner å få en god oversikt over de grunnleggende tiltakene innenfor skogbruket.

Alle fire ønsket seg en mer praktisk skolegang, og valget falt naturlig på Natur videregående som er Oslos eneste naturbruksskole. Der har de et studieprogram med fordypning i skog/villmark/landbruk på Vg2, hvor elevene blant annet får mye praksis i skogene i og rundt Oslo. Etter dette har de mulighet for å gå videre på Vg3 landbruk eller få studiekompetanse, noe alle de fire skogplanterne planlegger.

Planting er repeterende og slitsomt arbeide. Det er ikke elevenes favoritt, men de klager heller ikke. Nye plantepakker splittes og deles ut, kursen settes, og så bærer det av gårde ut på flata igjen. Det er viktig å finne gode planteplasser, sette pluggen dypt i jorda og holde riktig avstand til den som planter ved siden av.

Nadia har fått med seg at skogbruket er aktive på rekrutteringsfronten. Både hun og Isolde vurderer å studere skogfag etter videregående, selv om de ikke helt ser hva det å jobbe med skogbruk kan innebære utover det praktiske skogsarbeidet.

Isolde har prøvd å skaffe seg sommerjobb med skogplanting, uheldigvis uten å få napp noe sted så langt. Dette burde være et tankekors for skognæringen – at det på den ene siden jobbes aktivt med rekruttering, mens ungdom samtidig opplever at det er vanskelig å skaffe seg sommerjobb eller praksis.

Året som gikk – 2019 i Oslo og Akershus

For Skogselskapet i Oslo og Akershus har 2019 vært nok et år med mye godt arbeid for skogsaken. På tampen av året passer det med en kort oppsummering av noe det viktigste vi har gjort.

Skoleskogdager
I 2019 har vi vært ute med 49 barneskoler – med til sammen 2275 barn og 155 voksne. Vi setter stor pris på etterspørselen fra skolene og at mange melder seg på år etter år. I Nannestad og Aurskog-Høland har vi i 2019 hatt én felles skoleskogdag for alle skolene i kommunen. Disse dagene er resultat av godt samarbeide mellom flere parter – nyttig og interessant for oss, og ekstra gøy for barna.

På flere av årets skoleskogdager har vi hatt et ekstra fokus på spikking, da Skogselskapet skoleåret 2018/19 arrangerte skolekonkurransen Tre-om-tre-Spikking.

Kurs og rådgiving for skogeiere og andre
I 2019 har vi holdt 6 kurs i ulike tema innenfor praktisk skogbruk for 173 skogeiere og andre skogbrukere, samt engasjerte i dugnadsgjenger innenfor DNT. I tillegg har vi gjennomført 34 befaringer/veiledninger i Sørum og Nes, som del av aktivitetsfremmende prosjekter vi har i samarbeid med disse kommunene.

Vår erfaring og kunnskap om bioenergi er fortsatt etterspurt. I 2019 har vi hatt 10 kurs spredt over hele landet, med til sammen 262 deltagere. Kursene arrangeres i samarbeid med Innovasjon Norge. I tillegg til innføringskurs og foredrag om etablering av gårdsanlegg og varmesalgsanlegg, har over 60 enkelteiere (hvorav 3 kommuner) hatt nytte av vår veiledning i prosessen med å etablere og fullføre anlegg.

Prosjekt Skogbruk og publikum i Follo
Skogselskapet i Oslo og Akershus samarbeider med Follo skogeierområde og Follo landbrukskontor om et prosjekt som har sett på forholdet mellom næringsmessig skogbruk og fritidsbruk av skog i Follo. Prosjektet ble startet høsten 2017. I 2019 har vi blant annet gjennomført dybdeintervjuer med sentrale personer innenfor skogbruket og friluftslivet i regionen, og mot slutten av året jobbet mye med sluttrapporten. Les mer om prosjektet her.

Velg Skog – og JOB:U
Vi jobber med rekruttering, kompetanse- og omdømmebygging for skognæringen, og samarbeider med kompetanse- og rekrutteringsprogrammet Velg Skog. I 2019 har vi deltatt på flere utdanningsmesser, og i tillegg etablert et eget prosjekt JOB:U – for å kunne tilby ungdom sommerjobb i skogen. I sommer ansatte vi 6 ungdommer som sommervikarer til arbeid med ungskogpleie for private skogeiere i Nes kommune. De fikk to-dagers kurs i teori og praksis, og hadde veiledning underveis av erfarne skogsarbeidere. Prosjektet var et samarbeid mellom den kommunale skogbrukssjefen, lokal skogbruksleder i Viken Skog, private skogeiere og oss. Skogselskapet hadde prosjektledelse, var arbeidsgiver og holdt kurs.

Årsmøte og skogdag
Tirsdag 4. juni arrangerte vi skogdag og årsmøte på Ås. Temaet ute var utfordringer rundt rødhyll og foryngelse, og med over 40 deltagere var det tydelig at dette engasjerte. Les mer om arrangementet her.

Skogselskapene i Oslo og Viken
I 2020 blir Østfold, Buskerud og Akershus til det nye fylket Viken. Som en naturlig følge av regionreformen har vi i 2019 forberedt oss på en litt ny hverdag, og jobbet for å styrke samarbeidet mellom de tre skogselskapene. Vi har mye til felles, men også egne tradisjoner og lokale prosjekt. I hovedsak vil vi videreføre «det lokale», og i tillegg samarbeide for å utvikle nye og gamle prosjekt til nye områder i Viken.

I samarbeid med Det norske Skogselskap, skogselskap i andre fylker og andre organisasjoner har vi vært med på flere store arrangement og prosjekter. Følg linkene under for å lese mer om noen av disse.

59* Topptur
Skoleskogdager Sognsvann
Verdens Kuleste Dag 
Markasamlingen 2019
Stuttreist & himlaga
Konsert Linnekleppen
Julemarked på Norsk Folkemuseum 

Vellykket skogdag og årsmøte i Ås

4. juni arrangerte Skogselskapet i Oslo og Akershus skogdag og foredrag i forbindelse med årsmøtet i Ås. Med over 40 deltagere var det tydelig at temaene fenget, og det dukket opp både nye og gamle medlemmer, skogeiere, skogbruksledere, kommuneansatte, professorer med flere.

Arrangementet startet ute på et hogstfelt, godt egnet til temaene rødhyll og foryngelse. Inger Sundheim Fløistad fra NIBIO oppdaterte forsamlingen på utfordringer og tiltak mot rødhyll. Dette er opplagt en stor utfordring for foryngelsen i vårt område, og det var mange innspill og spørsmål. Skogbrukssjef Morten Lysø redegjorde for statusen for foryngelse i Follo, og Olav Granheim fra Fylkesmannen i Oslo og Viken forklarte deretter om foryngelseskontroll og suppleringsplanting i Oslo og Viken.

Etter seansen ute forflyttet forsamlingen seg til Vitenparken på Campus Ås for flere foredrag. Helge Nordby, seksjonssjef hos Fylkesmannen i Oslo og Viken, forklarte om organiseringen av det nye embetet og fagområdet skogbruk, og om strategier og planer fremover. Nordby sa at Skogselskapet er en naturlig samarbeidspartner på flere områder, og at det forventes at de ulike skogselskapene koordinerer seg på tvers av den nye regionen.

Siste foredragsholder på programmet var Aksel Granhus, avdelingsleder hos NIBIO, med foredraget: Landsskogtakseringen – en kilde til ressurs- og miljøinformasjon for skog gjennom 100 år. Det var en interessant reise, fra en ganske enkel takst med tungt personlig utsyr, til dagens omfattende og høyteknologiske miljøovervåkingssystem.

Under middagen, som forøvrig var nydelige ølbraiserte shortribs, fikk vi høre om den siste tidens utvikling på universitetet. Kai Tilley fra kommunikasjonsavdelingen ved NMBU fortalte blant annet om det omfattende arbeidet og de enorme investeringene som legges ned i det nye veterinærbygget.

Til slutt var det klart for selve årsmøtet. Det ble ingen store diskusjoner, og alle sakene ble banket gjennom. Gard Mjåland tok ikke gjenvalg og ble takket for sin innsats i styret gjennom mange år. Gunnar Fjeld fra Ski ble ønsket velkommen som nytt styremedlem.

Sommerjobb i skogen i Nes

Vi vil gi ungdom lyst og motivasjon til å ta utdannelse og jobb innen skognæringen, og samtidig gjøre det lettere for næringsaktører å gi ungdom muligheten til å prøve seg.

Svært mange som arbeider i skogbruket har hatt sitt første møte med næringen gjennom sommerjobb og jobbpraksis hos skogbedrifter. Næringsaktører opplever en konkurranseutsatt og komplisert arbeidshverdag, som gjør det vanskelig å ha et systematisk jobbtilbud for ungdom. Vi ønsker å legge til rette for at et slikt tilbud finnes.

I samarbeid med Landbrukskontoret i Nes og lokal skogbruksleder i Viken Skog skal Skogselskapet jobbe for å utvikle et tilbud til ungdom om jobberfaring og praksis i skogen, og med dette styrke interessen for skogbruk. Prosjektet er en del av vårt arbeide med Velg Skog og inspirert av JOB:U-prosjektet i Hedmark.

Her er stillingsannonse for sommerjobber i Nes sommeren 2019: Stillingsannonse JOBU Nes

Skogdag med Solheim skole

Sikkert vårtegn i Oslo og Akershus

Vi snakker ikke om trekkfugler og hestehov, men 6. klassinger på skogstur. Skogselskapet i Oslo og Akershus startet vårsesongen for skoleskogdager i februar.

Årets første skoleskogdag ble holdt i skikkelig påskevær for Solheim skole i Lørenskog. Behovet for bål strakk seg til grilling av pølser. Men uken etter var det plutselig vinter igjen! Ferskt påfyll av sludd på allerede mye snø førte til flere frosne fingre og føtter for elevene ved Fjellhamar skole. Nytten av å ha et digert bål krevde i alle fall ikke videre forklaring. Både elever og lærere viste sporty innstilling og skogdagen gikk over all forventing.

Vi har flere skoler på venteliste for skoleskogdag dette skoleåret, og må starte tidlig for å rekke så mange som mulig. Mars kan være stri selv i lavlandet, og det er utfordrende med veldig varierende vær. Likevel er vi overrasket over hvor bra de fleste takler vekslingen fra dager med tørre fortau, joggesko og ankelsokker, til dager med sørpe, kun få varmegrader og overskyet.

Skogen er en flott læringsarena året rundt, men det skal bli både deilig og lettvint når bålvarmen gradvis byttes ut med solvarme – det er nok både Skogselskapet, elever og lærere enige om.

God vår i skogen!

Skogdag med Solheim skole
Solheim skole på tur i påskevær

Skogdag med Fjellhamar skole
Elevene fra Fjellhamar skole nyter varmen fra tyri-bålet