Skjerdingstad i Melhus kommune er en liten landbrukseiendom som ble innkjøpt i 1946 til produksjon av skogplanter. Totalt areal er 644 dekar – herav 303 dekar produktiv skog og 84 dekar dyrket mark.

Skogen er taksert ved 3 anledninger.

Takstår
Stående kubikkmasse
Tilvekst
1978 1117 34
1996 1732 69
2014 3260 130

Takståret 2014 har lagt til grunn et datagrunnlag basert på året 2011. I 2016 regner vi med at stående kubikkmasse er 4.000 kbm og en tilvekst på 141 kbm.

Eiendommen går fra dalbunnen til rett sør for toppen av Vassfjellet.  Nedre del av eiendommen er under marin grense og svært produktiv. På deler av dette ble det allerede på sent 40-tall gjennomført planting av gran. I disse feltene er det bygd opp et stort volum, og det er aktuelt å vurdere hogst. Det er kun hogd ca 800 kbm i eierperioden.

Planteskolearealet leies ut til vårt eget skogplanteselskap – Skogplanter Midt-Norge. All dyrka mark ble i tidligere tider brukt til skogplanteproduksjon.  Dyrka mark leies nå ut, og inngår i landbruksdrifta til Øya videregående skole.

Skjerdingstad berøres i et av alternativene til nytt logistikkpunkt for Trondheimsregionen (Godsterminal). Kryssløsning for den nye E6 sørover er planlagt inn på eiendommen. Nabo i nord er nyetablerte Hofstad Industriområde. Grusressursen i nærområdet er karakterisert som nasjonalt viktig.

Print Friendly, PDF & Email