Sandholtan ligger i Melhus kommune i Sør-Trøndelag og har gårdsnummer 234 og bruksnummer 4. Eiendommen er på 3 367 da og er en forholdsvis stor skogeiendom i trøndersk målestokk. Med en beliggenhet på 4-500 moh setter derimot klimaet begrensninger for skogproduksjonen.

Eiendommen ble kjøpt i 1959 og er taksert ved 4 anledninger.

I skogtakst fra 1961 utarbeidet av Det norske Skogselskap beskrives eiendommen slik av Eiliv Gladsø:

Skogen er sterkt utglisnet, og den gjennomsnittlige kubikkmasse er så lav som en sjelden vil finne i en skog med tilsvarende bonitet og av tilsvarende arealvidde“. Gjennomsnittlig kubikkmasse var 3 kbm/ dekar og gammelskogandelen var 45%.

Vi fikk ny takst på eiendommen i 2014/2015 gjennom ALLSKOG. Utviklingen av skogen de siste 50 år er sammenstilt i tabeller under. Stående volum er doblet og årlig tilvekst har økt nærmere tre ganger. Denne positive utvikling vil fortsette. 45% av produktivt skogareal er fortsatt gammelskog. Dette er i hovedsak glissen furuskog på lav bonitet, som pr idag ikke er økonomisk interessant. Gjennomsnittlig kubikkmasse er nå 6.6 kbm/dekar, og må nok fortsatt karakteriseres som lav.

Skogselskapet har drevet flatehogst med planting, og økt produktivt skogareal med grøfting av en del myr. Den tidligere driftsformen var hard plukkhogst, og hele arealet har vært i bruk. Spor etter hogst finnes absolutt overalt.

Takstår Produktivt
skogareal
Stående
kubikkmasse
Årlig
tilvekst
Periode  Hogst Pr år
1961 1 876 da 5 600 kbm 179 kbm 1961-1977  833 kbm 49 kbm
1978 2 259 da 6 929 kbm 193 kbm 1978-1993 2 007 kbm 125 kbm
1994 2 259 da 6 434 kbm 194 kbm 1994-2013 2 310 kbm 116 kbm
2014 2 243 da 12 227 kbm 484 kbm 2014-2017 786 kbm 197 kbm
SUM 5 936  kbm 104 kbm

 

Takståret 2014 har lagt til grunn et datagrunnlag basert på året 2011. I 2016 regner vi med at stående kubikkmasse er 14.700 kbm, og en tilvekst på 525 kbm/år.  Av erfaring og gjennom noen stikkprøvekontroller ser vi at takstselskapenes bonitetsvurdering er noe lavere enn de reelle forhold. Dette gjelder spesielt på høye boniteter, og i noen grad på midlere boniteter. Vi forventer derfor enn noe raskere utvikling av skogen enn det taksttallene tilsier.

Det er til nå lagt et grunnlag for et fremtidig stabilt stående volum på 25.000 kbm og en årlig hogst på ca 500 kbm. Dette ligger et godt stykke frem i tid, og vi må fortsatt smøre oss med en god dose tålmodighet. Fremtidig hogstkvantum vil bidra til at 9000 kbm trelast til enhver tid vil være bundet opp i trehus. Dette tilsvarer ca 400 boenheter på 100 kvm. Dagens situasjon er kun 1/5 av dette.

Tidligere eier Bakker gjennomførte den første snauhogsten på eiendommen i 1958.

Print Friendly, PDF & Email