Beversmark gnr 35 bnr 2 er en skogeiendom ved Stordalsvatnet i Åfjord kommune. Den har vært i Skogselskapets eie siden 1961. Ny skog- og miljøplan er utarbeidd i 2011. Total areal er på 1486 da hvor 1015 da er produktiv skog. Proveniensforsøket på gran ble revidert av Norsk institutt for skog og landskap i 2014.

Skogen var i 1962 dominert av eldre skog og manglet hkl I,II og III.

Skogen er taksert 3 ganger og utvikling av volum, tilvekst og hogst er som følger:

Takstår Stående kubikkmasse Årlig tilvekst Periode Hogst
1962 5682 125 1962-1988 4348
1989 1266 46 1989-2010 426
2010 4871 244
SUM 4774
87 kbm pr år

 

Takståret 2010 er basert på datagrunnlag fra 2008.

Gjennom noen stikkprøvekontroller ser vi at takstselskapenes bonitet- og volumvurdering er en god del lavere enn de reelle forhold. Dette gjelder spesielt på høye boniteter og midlere boniteter. Vi forventer derfor en  betydelig raskere utvikling av skogen enn det vi antyder her. Bruk av skogressurskart  (SR16) gir et stående volum på 10.000 kbm i 2016 med en tilvekst på anslagsvis 500 kbm.

Det er til nå gjennomført snauhogst og planting på ca 400 da. Det er skogreist ca 100 da på grøfta myr og 35 da på tidligere dyrka mark. Vedlagte flybilder viser utviklinga av skog fra 1970-2008: flybilde 1970.pdf og flybilde 2008.pdf

Stående kubikkmasse har passert nivået i 1962. Skogen er fortsatt ung og stående kubikkmasse er økende. Et langsiktig nivå med stående kubikkmasse på 15.000 kbm, og et årlig hogstnivå på 400 kbm er innen rekkevidde. I fremtiden vil 7000 kbm trelast fra eiendommen til enhver tid være bundet opp i trehus. Dagens nivå er  ca 1500 kbm.

Gjenstående areal med gammelskog er marginale områder pga tilgjenlighet og bonitet. Anslagsvis 25% av produktivt areal er i posisjon for evigheten.

Proveniensforsøk

Et forsøk med 4 provenienser av gran ble etablert i 1964 av Norsk institutt for skog og landskap. Forsøket ble revidert og målt i år 2014, og har i løpet av 50 år produsert 50 kbm pr dekar.

Proveniens Totalproduksjon
kbm/da
Stående volum
kbm/da
Årlig løpende tilvekst
kbm/da
Bonitet H40
B1 55,0 49,4 1,84 21.1
C1 51,3 45,8 1,72 21.0
E1 47,7 42,8 1,61 20.2
L1 46,5 42,7 1,55 19.8

L1 er trønder. B1 og C1 er fra østlandet. E1 er sørlending.

Volumet i tette plantefelt er vanskelig å tolke med flybilder. Forsøksarealene havnet ut på 21 kbm/da i snitt i skogbruksplanen – ca halvparten av reellt volum. Boniteten ble anslått til G17.

På eiendommen er det også et lite bestand med sitkagran plantet samtidig med forsøket. Stående volum har trolig passert 100 kbm/dekar.

Print Friendly, PDF & Email