Skjørholmskogen

Skjørholmskogen gnr 61 bnr 4 er en liten skogeiendom ved Leksdalsvatnet i Verdal kommune. Den har vært i Skogselskapets eie siden 1939. Totalt skogareal er på 345 da hvor 337 da er produktiv skog. Hoveddelen av skogarealet ligger 50-100 moh og domineres av granskog med middels bonitet.

Les mer


Skjerdingstad

Skjerdingstad i Melhus kommune er en liten landbrukseiendom som ble innkjøpt i 1946 til produksjon av skogplanter. Totalt areal er 644 dekar – herav 303 dekar produktiv skog og 84 dekar dyrket mark.

Les mer


Åsen Frøavlsgård, avdeling Stiklestad

Eiendommen er på 66 dekar og ligger i Verdal kommune. Arealet benyttes i dag til klonarkiv for gran og furu.


Sandholtan skog

Sandholtan ligger i Melhus kommune i Sør-Trøndelag og har gårdsnummer 234 og bruksnummer 4. Eiendommen er på 3 367 da og er en forholdsvis stor skogeiendom i trøndersk målestokk. Med en beliggenhet på 4-500 moh setter derimot klimaet begrensninger for skogproduksjonen.

Les mer


Beversmark

Beversmark gnr 35 bnr 2 er en skogeiendom ved Stordalsvatnet i Åfjord kommune. Den har vært i Skogselskapets eie siden 1961. Ny skog- og miljøplan er utarbeidd i 2011. Total areal er på 1486 da hvor 1015 da er produktiv skog. Proveniensforsøket på gran ble revidert av Norsk institutt for skog og landskap i 2014.

Les mer

Print Friendly, PDF & Email