[su_button url=”https://www.skogselskapet.no/fylkesskogselskapene/more-og-romsdal/” background=”#ffffff” color=”#000000″]Skogselskapet i Møre og Romsdal[/su_button] [su_button url=”https://www.skogselskapet.no/fylkesskogselskapene/more-og-romsdal/styret/” background=”#ffffff” color=”#000000″]Styret[/su_button] [su_button url=”https://www.skogselskapet.no/fylkesskogselskapene/more-og-romsdal/megarden-planteskole/” background=”#ffffff” color=”#000000″]Megarden Planteskole[/su_button] [su_button url=”https://www.skogselskapet.no/fylkesskogselskapene/more-og-romsdal/vedtekter/” background=”#ffffff” color=”#000000″]Vedtakter[/su_button] [su_button url=”https://www.skogselskapet.no/fylkesskogselskapene/more-og-romsdal/skogtilhenger/” background=”#ffffff” color=”#000000″]Skogtilhenger[/su_button] [su_button url=”https://www.skogselskapet.no/fylkesskogselskapene/more-og-romsdal/arsmeldinger/” background=”#ffffff” color=”#000000″]Årsmeldinger[/su_button] [su_button url=”https://www.skogselskapet.no/fylkesskogselskapene/more-og-romsdal/hytteutleie/” background=”#ffffff” color=”#000000″]Hytteutleie[/su_button]


Vedtekter for Skogselskapet i Møre og Romsdal
Vedtatt 30. Mai 2013

§1:           FORMÅL

Skogselskapet i Møre og Romsdal har som formål å fremme forståelsen av skogens mangesidige betydning og arbeide for et godt skogbruk.

 

§2:           SAMMENSETNING

Skogselskapet i Møre og Romsdal består av:
a) Direkte medlemmer
b) Støttemedlemmer som er lag, organisasjoner, institusjoner, kommuner, større skogeiendommer, banker, bedrifter o.l., som gjennom kontingent vil støtte Skogselskapets arbeid.
c) Æresmedlemmer

Medlemmer som ikke har betalt kontigent de siste 2 årene, betraktes som uttrådt av Skogselskapet.

Skogselskapet i Møre og Romsdal står tilsluttet Det norske Skogselskap og samarbeider med dette.

Medlemmer av fylkesskogselskapet er samtidig medlemmer av Det norske Skogselskap.

 

§3:           ADMINISTRASJON

Skogselskapet ledes av styret med bistand av sekretær og annet administrativt personale.

Skogselskapet i Møre og Romsdal’s høyeste organ er årsmøtet.

 

§4:           STYRETS SAMMENSETNING

Skogselskapet skal ha et styre på 5 medlemmer som velges av årsmøtet.

Styrets medlemmer har en funksjonstid på 4 år. De fem årsmøtevalgte medlemmer trer ut av styret etter tur,første gang etter loddtrekning.

Årsmøtet velger to varamedlemmer i prioritert rekkefølge for 2 år av gangen.

Styremedlemmer kan gjenvelges for to perioder i styret. Når et styremedlem velges til leder, regnes ikke lederperioden med i den ordinære funksjonstiden.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten er til stede, blant disse leder eller nestleder. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Styremedlemmene mottar godtgjørelse fastsatt av årsmøtet.

 

§5:           STYRETS GJØREMÅL

Styret ivaretar Skogselskapets interesser, forvalter dets midler og eiendommer og fremmer dets formål på betryggende og best mulig måte.

Ved omdisponering eller salg av større eiendommer (skogeiendom, planteskole eller anen fast eiendom), forberedes dette av styret for årsmøtet, som fatter endelig vedtak.

Styret ansetter (eventuelt avskjediger) selskapets daglig leder, fastsetter dennes lønn og arbeidsinnstruks.

Styret kan velge et arbeidsutvalg med styrets leder og nestleder som selvskreven medlem. Til fremme av Skogselskapets formål kan styret oppnevne tillitsmenn (representanter for regioner, en eller flere kommuner).

Styret skal utarbeide arbeidsplan og budsjett, som legges frem som orientering for årsmøtet. Dette materiell sendes Det norske Skogselskap så snart det er klart.

Årsberetning og revidert regnskap sendes til Det norske Skogselskap så snart årsmøtet er avholdt.

Over styrets forhandlinger føres møtebok. Utskrift av møtebok sendes Det norske Skogselskap så snart den er godkjent av styrets medlemmer.

Den samlede kollektive kontingent for medlemmer, vedtatt av landsmøtet sendes forskuddsvis til Det norske

Skogselskap innen 20 april i henhold til medlemsliste.

Fylkesskogselskapene skal ved opptreden utad, f.eks. på brevark, gi uttrykk for at de er tilsluttet Det norske Skogselskap.

 

§6:           ÅRSMØTE

Årsmøte skal holdes hvert annet år innen utgangen av mai. Bekjentgjørelse skjer på betryggende måte og med minst to ukers varsel.

Årsmøtet ledes av en valgt møteleder.

Stemmerett på årsmøtet har fylkesskogselskapenes direkte medlemmer, æresmedlemmer og støttemedlemmer. Hvert støttemedlem har èn stemme.

Styrets medlemmer har ikke stemmerett når det gjelder årsmelding og regnskap.

Det påligger årsmøtet å:

a) Velge møteleder
b) Velge to som sammen  med møtelederen skal underskrive protokollen.
c)  Behandle og godkjenne styrets årsberetning for de to siste år. (årsmelding)
d)  Behandle og godkjenne Skogselskapets årsregnskap for de to siste år.
e)  Velge medlemmer og varamedlemmer til styret og blant styrets medlemmer velge leder og nestleder for to år.
f)  Velge revisor for to år.
g)  Velge delegater til Det norske Skogselskaps landsmøte
h)  Velge valgkomitè på 3 medlemmer. Ett medlem trer ut hvert år, første gang etter loddtrekning. Velge valgkomitèens leder.
i)   Fastsette medlemskontingent
j)   Behandle saker fremmet av styret og behandle innkomne saker
k)  Utnevne æresmedlemmer.

Beslutningene fastsettes med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes inn skriftlig senest 4 uker før fastsatt årsmøtedato.

Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles når styret finner det nødvendig eller når det kreves av minst 1/3 av medlemmene.

Årsmøtets forhandlinger føres i møtebok, som undertegnes av møteleder og minst to medlemmer som velges på årsmøtet blant de fremmøtte stemmeberettigede.

 

§7:           VEDTEKTSENDRINGER OG OPPLØSNING

Endring av disse vedtekter kan vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall.

For å kunne bli behandlet på årsmøtet, må forslag til vedtektsendringer sendes inn skriftlig til styret innen 15. februar. Skogselskapets vedtekter og alle senere vedtektsendringer skal forelegges Det norske Skogselskaps landsstyre til godkjenning.

Forslag til oppløsning av fylkesskogselskapet legges fram for årsmøtet. Dersom forslaget oppnår 2/3 flertall, skal det forelegges påfølgende ordinære årsmøte til endelig vedtak. Her kreves også 2/3 flertall.

Blir fylkesskogselskapet oppløst, tilfaller dets midler og eiendommer Det norske Skogselskap og skal av dette nyttes til beste for skogbruket i Møre og Romsdal fylke ( distrikt ).

 

§8:           IKRAFTTREDEN

Disse vedtekter er vedtatt av årsmøtet i Skogselskapet i Møre og Romsdal den 30.Mai. 2013, og godkjendt av styret i det norske Skogselskap den 21. november 2013, og gjort gjeldene som Skogselskapet i Møre og Romsdal`s vedtekter fra samme dato.

Print Friendly, PDF & Email