Skogselskapets initiativ til plantedugnad

Print Friendly, PDF & Email

Skogens Vokter

Print Friendly, PDF & Email

Landsomfattende skoleskogplanting

Print Friendly, PDF & Email

Vet du om naturstier som trenger “oppussing”?

Print Friendly, PDF & Email

Innkalling til årsmøte

Print Friendly, PDF & Email
Mathis Stangeby

Ble inspirert av skogsentreprenør

Mathis Stangeby, masterstudent i skogbruk på Ås, ble tildelt kr 35 000 fra Einar L. Yggeseths legat på årsmøtet i Skogselskapet i Oslo og Akershus 9. september. Og 25-åringen fra Bærum forklarte hvorfor valget falt på skogbruk.

– For en god del år siden flyttet jeg sammen med faren min inn til Fyllingen gård i Nordmarka. På nabogården Bonna bodde skogsentreprenøren Håkon Østensen (tidligere Weyer-Larsen) som har hogd for Løvenskiold i en mannsalder. Jeg ble veldig interessert i det han holdt på med og benyttet ofte anledningen til å være med maskinlaget, fortalte Mathis.

– Og jeg ble altså så interessert i skogbruk at jeg begynte å orientere meg i den retningen, via Velg Skog og Skogselskapet fikk jeg vite om mulighetene. Det endte med at jeg tok bachelor i skogbruk på Evenstad, og jeg trivdes så godt med å studere skogbruk at jeg gjerne ville gå videre. Nå tar jeg master på Ås, det betyr mindre tid ute, men et bredere faglig miljø, fortalte han videre.

Men noe tid ute har det blitt også i sommer, masteroppgaven til Mathis er nemlig å registrere snutebilleangrep på 50 ulike plantefelt hos Treschow-Fritzøe og Løvenskiold-Fossum, og se om resultatene viser noen sammenheng med hogsthistorikken i området.

– Jeg tok kontakt med Norskog og de var veldig behjelpelige med å finne en relevant oppgave. Det er jo fint at noen er interessert i det man holder på med, sa han. Men oppgaven har likevel ikke gitt Mathis Stangeby lyst til å fortsette med forskningen. – Jeg ser vel for meg en framtid som skogbruksleder eller driftsplanlegger, sier han.

Overrekkelse av stipendGODT BIDRAG: Mathis Stangeby fikk god hjelp til å kutte studielånet. Det er styret i Skogselskapet Oslo og Akershus som forvalter dette legatet. På årsmøtet fikk han overrakt en symbolsk sjekk fra styreleder Lars Henrik Sundby.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Skoleskogdager i annerledesland

Print Friendly, PDF & Email

Protokoll årsmøte 2020

 Årsmøte 2020, Skogselskapet i Agder  

 

 

Tid: Lørdag 22. august kl. 09.00 – 15.00

Sted: Søgne videregående skole i nye Kristiansand kommune.

 

37 deltagere møtte frem til årsmøte. Av disse var 33 stemmeberettiget.

Grunnet den pågående koronapandemien var årsmøtet utsatt fra 6. juni.  Styret besluttet å gjennomføre årsmøte da myndighetene myket opp restriksjonene noe. Årsmøte ble likevel gjennomført med klare smitteverntiltak, og med godkjennelse av kommuneoverlegen i Kristiansand.

Årsaken til den lave deltagelsen var overnevnte grunn, og som forventet.

Vi er likevel fornøyde med at vi fikk gjennomført ett godt og fullverdig årsmøte.

Årsmøte startet med registrering, info om smittevernregler og kaffemat. Videre fikk vi en og omvisning og orientering om skolen, utdanningstilbudet naturbruk og de endringene skolen har vært gjennom v/avdelingsleder Linda Haugen.

Skogbrukssjef i Kristiansand kommune Bjørn Harald Sandvik og Fylkesskogmester i Agder Karl Gjermund Damli orienterte om skogbruket henholdsvis i Kristiansand og Agder mot slutten av årsmøtet.

Årsmøte

Sak 1.  Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkalling og saksliste ble sendt ut 16.06 2020

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent uten merknader.

 

Sak 2. Valg av møteleder, tellekorps og to til å underskrive protokollen.

Vedtak:

Møteleder: Kåre Haugaas

Tellekorps: Valgkomiteen

Underskrift av protokoll: Sigurd Ledaal og Syvert Unander

 

Sak 3.  Skogselskapets årsmelding for 2019.

Daglig leder gikk gjennom de viktigste sakene som styret har drøftet. Videre var det gjennomgang av aktiviteter og prosjekter skogselskapet har hatt i 2019.

Vedtak: Årsmeldingen 2019 ble godkjent uten anmerkninger.

 

 

Sak 4.  Skogselskapets regnskap for 2019.

Regnskap med noter publisert i årsmeldingen ble gjennomgått av daglig leder.

Vedtak: Regnskapet ble godkjent uten merknader

 

Sak 5.  Valg

Valgkomiteens leder redegjorde for deres arbeid og ledet årsmøte gjennom valget.

Resultat: 

Styremedlemmer (valgperiode 3 år):

Elma Liane, Lillesand, valgt første gang på årsmøtet 2017. –  Gjenvalgt.

Varamedlemmer: (velges hvert år):

  1. Arnar Christian Aas, Lindesnes. Valgt i 2016, 2017, 2018 og 2019.

 – Gjenvalgt.

  1. Arne Topstad, Kristiansand, Valgt i 2018 og 2019.

– Gjenvalg.

  1. Gerd Bråtveit, Lyngdal. Valgt i 2019. – Gjenvalgt.

 

Revisor (Velges for 1 år)

Åsulv Espeland, Arendal – Gjenvalgt

 

Valg av styreleder og nestleder (velges hvert år):

Leder: Kåre Haugaas, Tvedestrand. Valgt som leder første gang i 2015.- Gjenvalgt.

 

Nestleder: Elma Liane, Lillesand – valgt som nestleder første gang i 2018. – Gjenvalgt.

 

Valgkomitè (Valgperiode to år)

 

På valg stod:

Ragnar Skeie, Holum, Lindesnes valgt i 2018 for to år.

Helge Wroldsen, Birkenes. Valgt i 2016, gjenvalgt 2018.

Ragnar Skeie og Helge Wroldsen tar ikke gjenvalg.

Helge Wroldsen har vært valgkomiteens leder, valgt for ett år og ny leder må velges.

Styret ble av årsmøte gitt mandat til å utnevne to nye representanter til valgkomiteen.

Sak 6.   Fastsetting av godtgjørelse til styret

Vedtak:

Leder kr 8000 pr år.  – Uendret

Leder og styremedlemmer kr 600 pr møte. – Uendret

Reisegodtgjørelse etter statens regulativ. – Uendret

Sak 7.   Fastsetting av kontingenter for 2020.

Vedtak: Kontingenten beholdes uendret.

Kontingent 2020.
Årlig medlemskap med medlemsblad: 300,-

Livsvarig medlemmer med medlemsblad (gammel ordning): 200,-

Skogeierlag og andre organisasjoner: 1000,-

Årsmøtet ble varslet om mulig forslag om vedtaksendring neste år.

 

Sak 8.  Orienteringssak om Reiersøl

Styrets leder redegjorde for prosessen rundt ett mulig salg av Reiersøl planteskole/Reiersøl Eiendom AS.  Redegjørelsen ble sendt ut sammen med innkallingen til årsmøte og årsmelding 16.06.20. Bakgrunnen for denne behandlingen i styret og vedtaket som ble fattet er situasjonen rundt Covid 19 (pandemien) som hindret muligheten for behandling av årsmøte på planlagt tidspunkt.

Styret inviterte i brevet alle medlemmene til å gi tilbakemeldinger med synspunkter og innsigelser.   Administrasjonen mottok kun en tilbakemelding fra medlemmer.

 

Innspill fra delegater på årsmøte:

  • Ønske og anmodning om at ev. nye eiere viderefører skogplanteproduksjonen
  • Årsmøte må ikke legge for store føringer/krav inn i videre salgsprosess.
  • Arbeide for å knytte oss til Biri planteskole (der vi har ett etablert samarbeid) for foredling av lokalt frø.

 

Vedtak: Årsmøte tar styrets behandling til etterretning

 

 

 

 

 

Sak 9. Orientering om Skogselskapets arbeid i året som gikk, og arbeidet fremover.

  • Epledal: Gjennomgang av utfordringene rundt utleiesituasjonen, hogst av frøplantasjen og ressursbruk i Epledal. Vi fikk på plass en god løsning med utleie for 2020 sesongen.

Aud Irene Vatland fikk overrekt en gave som takk for sin store dugnadsinnsats med utleie og stell av husene i Epledal gjennom sommeren.

  • Arbeidet i 2020 er preget av restriksjonene som er innført i landet grunnet pandemien. De aller fleste arrangementer ble avlyst våren 2020, og større arrangementer er avlyst høsten 2020. Skogselskapet startet opp igjen en del utadrettet aktivitet før sommeren, og vil ha fokus på prosjektene gjennom høsten. Vårens begrensinger gav rom for kreativ alternativ arbeidsmetoder, leserinnlegg, digitale møter og forefallende arbeid.
  • Flere av skogselskapets ansatte var i slutten av oktober 2019 på fagtur til Etiopia for å se på prosjektene skogselskapet er en del av der gjennom NFG. Årsmøte fikk et innblikk i arbeidet, utfordringene i dette prosjektet.

 

Sak 10.

Utdeling av Skogselskapets diplom. Diplom ble tilkjent Arne Topstad og Per Omsland for deres store innsats i skogbruket gjennom mange årtier. Begge er fra gamle Songdalen kommune og har vært sentrale i verv og arbeid lokalt. Særlig ble det vektlagt den fremragende måten skogen på deres eiendommer er blitt skjøttet på.

 

 

Etter det ordinære årsmøte, presentasjon av lauvtreprosjektet v/daglig leder Christian Espegren og presentasjon av nyetablert lauvtresagbruk og tørke, Vintereik AS v/Jan Petter Gysland

 

Print Friendly, PDF & Email